sinis_2018002004.gif sinis_2018002003.gif sinis_2018002002.gif
'dialogo'

2017
tecnica mista e terra su tela
cm. 60 x 60